Pravidla nakládání s osobními údaji

Informace o Photobone s.r.o.

 1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Photobone s.r.o., IČO: 08929297, se sídlem Jana Koziny 1628/31 Teplice 41510, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 44889 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Photobone s.r.o.“).
 2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů (dále jen „Uživatel“) webových stránek www.photobone.com (dále jen „Portál“).
 3. Photobone s.r.o. plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. Photobone s.r.o. je správcem v případě osobních údajů uvedených při registraci. V ostatních případech, kdy prostřednictvím Portálu nebo jinými způsoby poskytujete své osobní údaje partnerům Photobone, kteří na základě smlouvy využívají možností Portálu k získávání obchodních zakázek a kontaktů na Uživatele za účelem představení předběžné nabídky svých služeb (dále jen „Partner“), působí Photobone s.r.o. v roli zpracovatele.

Jaké údaje zpracováváme?

 1. Photobone s.r.o. zpracovává především údaje, které uvedete při poptávce operativního leasingu, nebo dále při jeho vyřizování. V tomto případě jsou nejprve uváděny jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto údaje slouží k vaší základní identifikaci. Posléze jsou vyžadovány další osobní údaje, včetně údajů z občanského a řidičského průkazu, a dále údaje sloužící ke zjištění bonity Uživatelů podle požadavků konkrétního Partnera, např. údaje o výši příjmů a poslední daňové povinnosti. Dokumenty, které tyto údaje obsahují Photobone s.r.o. pouze shromažďuje a předává vybranému Partnerovi, a dále je nijak nezpracovává. Veškeré údaje, které uvádíte při vlastní poptávce, jsou nezbytné pro její kladné vyřízení.
 2. Photobone s.r.o. dále zpracovává údaje, které uvedete při registraci. Při registraci na Portálu uvádíte pouze e-mailovou adresu. Pokud se registrujete přes Facebook, získává Photobone s.r.o. přístup k vaší e-mailové adrese a veřejnému profilu. Součástí veřejného profilu je vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle vašeho nastavení. Tyto údaje slouží k vaší identifikaci. V případě vašeho souhlasu může být e-mailová adresa používána k zasílání obchodních sdělení.
 3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování Portálu využívá Photobone s.r.o. informace o vaší aktivitě na Portálu a prohlížených nabídkách. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů využívajících cookies. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Photobone s.r.o. používá, naleznete zde.
 4. Registraci do Photobone a vytváření poptávek mohou provádět pouze osoby starší 18 let.

Jak osobní údaje používáme?

 1. Photobone s.r.o. používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Photobone s.r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro Partnery, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (vyřízení poptávky). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte váš souhlas, nebo v případě, kdy to Photobone ukládá právní předpis.
 2. Pro vyřízení poptávky. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek Photobone s.r.o. a jeho Partnerů a zahrnuje předání osobních údajů oslovenému Partnerovi. Správcem osobních údajů je přímo Partner. V souvislosti s vyřizováním poptávky můžete obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.
 3. Pro členství v Photobone. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek Photobone. Rozsah osobních údajů se odvíjí od vámi zvoleného způsobu registrace, tj. na Portálu nebo prostřednictvím Facebooku.
 4. Pro zasílání nabídek a jiných novinek Photobone. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci, nebo jinde na Portálu, včetně učinění příslušné volby v rámci poptávkového formuláře.
 5. Cílení reklamy a vylepšování nabídky Photobone. Pro zobrazování relevantních nabídek mimo Portál a optimalizace Portálu Photobone s.r.o. s vaším souhlasem sbírá a vyhodnocuje informace o vaší aktivitě na Portálu. Tyto údaje jsou získávány pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Photobone s.r.o. statistiky, analýzy a reporty o chování Uživatelů Portálu. Cílení reklamy na základě cookies je možné pouze po udělení vašeho souhlasu.
 6. Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může Photobone s.r.o. zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní Portálu. Pro tyto účely jsou využívány informace o vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení ve vašem prohlížeči.
 7. Zpracování platebních transakcí. Pro urychlení platebních transakcí můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a dodací adresa. Osobní údaje jsou sdíleny s vydavatelem platební karty pro jednodušší posouzení rizika transakce a urychlení nákupního procesu. Kompletní informace o transakci má pouze vydavatel platební karty. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu posouzení transakce. Osobní údaje jsou sídleny pomocí platební brány provozované společností Global Payments s.r.o., která je v tomto případě zpracovatelem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu na zpracování platebních transakcí.
 8. Další zpracování osobních údajů provádí Photobone s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Photobone s.r.o. vázáno.

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

 1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:
  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého e-mailu; nebo
  • využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookies“ v zápatí Portálu nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části Portálu pracovat správně.
 3. Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

Kdo má přístup k údajům?

 1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány ze strany Photobone s.r.o. a dále jeho Partnery při vyřizování poptávek. Veškeré osoby v Photobone s.r.o., které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.
 2. Photobone s.r.o. dále využívá pro zpracování osobních údajů vlastní zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který určuje Photobone s.r.o. a nemohou je bez dalšího rozšiřovat. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k poskytování svých služeb. Photobone s.r.o. jako zpracovatele využívá:
  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
  • Global Payments s.r.o. (transakce při platbě kartou);
  • The Rocket Science Group (MailChimp – nástroj pro e-mailing);
  • Webshop Marketing Ltd. (Optimonk – nástroj pro e-mailing);

Jak dlouho údaje zpracováváme?

 1. Photobone s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatelů do zrušení jejich registrace.
 2. Údaje získané pro potřeby vyřízení poptávky jsou uchovávány až do uzavření obchodního vztahu s Partnerem Photobone, případně po dobu, po kterou trvá zájem Uživatele o operativní leasing. Další zpracování osobních údajů se řídí pravidly a je odpovědností konkrétního Partnera.
 3. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru. Maximálně jsou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let. Před jejich uplynutím můžete být vyzváni k prodloužení vašeho souhlasu.
 4. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na Portálu nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům cookies a jejich nastavení naleznete zde.

Jaká jsou vaše práva?

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Photobone s.r.o. a požadovat:
  • Informace ohledně osobních údajů, které Photobone s.r.o. zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Photobone s.r.o..
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Photobone při registraci, v souvislosti s učiněnou poptávkou nebo jakkoli jinak na Portálu. V případě uplatnění tohoto práva vás Photobone s.r.o. informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Photobone s.r.o. efektivně vyřídit vámi učiněné poptávky a jiné požadavky.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu
  • (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Photobone s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Photobone s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Photobone s.r.o. zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od Photobone k jinému subjektu, kdy Photobone s.r.o. předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašich preferencí.
 2. Pokud se domníváte, že Photobone s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Photobone požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Photobone se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Bezpečnost

 1. Photobone s.r.o. dbá o bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Photobone s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Photobone pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

Kontakt

 1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Photobone s.r.o. e-mailem na adresu obchod@photobone.com, nebo na telefonním čísle +420 601 394 486.

Účinnost

 1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2023.