Profesionální software pro fotokoutky

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tato licenční smlouva popisuje práva na používání software Photobone Studio (dále jen Aplikace). Přijetím této dohody nebo použitím software vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Veškerá práva k užití Aplikace na základě této licence jsou odvolatelná, nevýhradní a nepřenosná a automaticky zanikají s porušením podmínek této smlouvy.

Zkušební režim

Pokud nemáte zakoupenou licenci k programu, udělujeme vám právo aplikaci stáhnout a používat v rozsahu, která aplikace umožňuje bez vložení licenčního klíče. Aplikace má dostupnou veškerou funkcionalitu, nicméně přes všechny výstupy je umístěn vodoznak. Bez zakoupené licence nejste oprávněni aplikaci používat pro komerční účely ani se snažit obejít omezení vzniklé umístěním vodoznaku.

Komerční licence

Pokud máte zakoupenou licenci k programu, jste oprávněni používat Aplikaci pro komerční účely po dobu platnosti licence a v rozsahu daném licencí. Standardní licence je na dobu jednoho roku, umožňuje přístup ke všem funkcím aplikace a může být aktivována na dvou počítačích současně (tyto podmínky se však mohou individuálně měnit). Zakoupením licence nezvnikají žádná majetková práva k programu – zakoupením licence nekupujete Aplikaci ani její kopii, pouze licenci k jejímu používání. Je zakázáno instalovat a používat dekompilovat, analyzovat nebo upravovat Aplikaci (s výjimkou případů povolených zákonem), instalovat a spouštět Aplikaci na virtuálních strojích nebo se jakkoli snažit obcházet omezení licence. Licence je přenosná mezi počítači, tedy lze ji deaktivovat na jednom počítači a následně aktivovat na jiném; počet těchto přenosů je však omezen na maximálně jeden přenos za dva měsíce.

Licenci nesmíte prodat, pronajmout, postoupit ani jinak sdílet či distribuovat bez explicitního souhlasu společnosti Photobone, s. r. o.

Po vypršení platnosti licence je Aplikace stále použitelná ve zkušebním režimu, tedy lze přistupovat ke starým projektům a používat staré výstupy, nicméně na nově generované výstupy se již umísťuje vodoznak.

Práva a záruky

Společnost Photobone, s. r. o., si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Aplikace se dává k dispozici "tak, jak je" – společnost Photobone, s. r. o., se zříká veškeré i domnělé odpovědnosti a záruk spojených s používáním Aplikace do maximální míry umožňěné zákonem. Společnost se zejmená zříká zodpovědnosti za ušlý zisk způsobený chybami v Aplikaci nebo poškození hardware způsobené Aplikací.

Oddělitelnost

Pokud je jakékoli ustanovení v této smlouvě považováno za nevymahatelné nebo neplatné, budiž toto ustanovení interpretováno tak, aby bylo dosaženo cílů ustanovení v co největší míře podle platných právních předpisů; ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti.